clock-iconÅrsta Skolgränd 16 A 117 43 Stockholm Sverige, Mån - Fre: 10.00 – 17.00

mobile-icon

Tel: 08-722 85 95
Mob: 076-316 80 73

Hur vi utför en luktsanering?

Hur vi utför en luktsanering?

Våra luktsaneringsaggregat tillverkar aktivt syre/ozon som permanent eliminerar allergener, virus, mikroorganismer och alla typer av odörer. Detta genom att ozon oxiderar luften samt penetrerar samtliga porösa material, varefter de oönskade lukterna och allergenerna försvinner helt. Du behöver alltså inte ta bort något av ditt bohag eller andra lösa inventarier. Ozonet gör ingen åverkan på några material om man använder det på rätt sätt. Tobakrökslukt är en typ av rökskada. Att sanera bort denna typ av lukt kan ta längre tid än en normalsanering som exempelvis sanering av ”torrkok”. Vi rekommenderar minst 3 dygn för tobaksrökslukt, men det kan ta upp till 21 dygns saneringstid vid denna typ av skada. Sanering av mögel och mögellukt är också en skada som man får räkna med lite längre saneringstid på.

Vi använder oss av luktsaneringsaggregat för professionell sanering. Dessa ozongenerator genererar mellan 3-7 gram ozon. För att sanera en normalstor villa kan det behövas minst 4-6 av dessa aggregat samt ett antal mindre, och kanske också ytterligare ett större aggregat för att uppnå 100% bra resultat. Vi är det enda företaget i Sverige som kan tillhandahålla all dessa ozonaggregat för en enskild sanering.

Luktsanering och
Luftdesinficering
Ozonets främsta fördel jämfört mot andra metoder för luktsanering och luftdesinficering är att man med hjälp av ozon förmår att desinficera stora luftmängder. Ozon har starkare oxideringsegenskaper än något annat ämne och förmår att neutralisera mikroorganismer och virus. Detta gör ozonet idealt för att användas i medicinska sammanhang, till exempel på sjukhus och i väntrummen på läkarmottagningar. När man dessutom tar i beaktning att ozon sönderfaller helt naturligt i syre inom loppet av några minuter, utan några som helst biprodukter, inser man att ozon är en mycket lämplig produkt för luftdesinficering. Saneringar av denna typ skall inte utföras av privata och ej utbildade personer då ozongas kan vara skadlig under kort tid vid sanering. Se nedan. Väljer man ändå att sanera med ozon skall man alltid använda skyddsmask.

OBS. Inga människor eller husdjur ska vistas i lokalen under saneringstiden!

Gränsvärden
Ozon är giftigt att inhalera. Ozonnivåer på 0.3 ppm och högre irriterar andningsvägarna och ögats slemhinnor.

Nivåer omkring 100 ppm, är farligt giftiga för att sedan sönderfalla till helt naturligt i syre inom loppet av några minuter, utan några som helst biprodukter, inser man att ozon är en mycket lämplig produkt för luft- och vattendesinficering

Arbetsmiljöverket har satt upp riktlinjer för hur mycket ozon som det får finnas i den luft som vi andas in.

Två nivåer används:
Nivågränsvärde: (NGV) – högsta tillåtna koncentrationen ozon i inandningsluften under 8 timmars exponering.

Högsta tillåtna värde: (HTV )– högsta tillåtna koncentration ozon i inandningsluften under 15 minuters exponering.

För ozon gäller: NGV 0.1 ppm (0.2mg/m3) och HTV 0.3 ppm (0.6mg/m3) (AFS, 1996:2).